Algemene Voorwaarden

Eigendom: Deze website is eigendom van Vliegclub Ursel vzw. zetel : Urselseweg 183A, B-9910 Knesselare

Intellectuele eigendomsrechten :
Vliegclub Ursel verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.
Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde informatie, eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.
Handelsmerken.
Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.
Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Vliegclub Ursel zijn:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Vliegclub Ursel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.
Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre Vliegclub Ursel hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.
Vliegclub Ursel respecteert uw privacy:
Vliegclub Ursel hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Vliegclub Ursel op volgend e-mailadres: info@ebul.be Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Vliegclub Ursel om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern gebruik. Men verstaat onder “intern gebruik” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Vliegclub Ursel zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Ieder geschil met betrekking tot de site van Vliegclub Ursel valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Vliegclub Ursel gevestigd is, bevoegd.

Clubinfo.

Clubadres.

Vliegclub Ursel
Urselseweg 183A
9910 KNESSELARE
09-374.12.90
info@ebul.be

Open op vrijdag vanaf 14u. en alle zater-, zon- en feestdagen vanaf 10u.

Bankrekening IBAN BE68290010341534

Routebeschrijving.

Het clubhuis is te bereiken via de E40 – afrit Aalter ; volg vervolgens de express-weg richting Knokke ; ter hoogte van Knesselare (vierde lichten vanaf E40) sla rechts af in de Urselseweg ; na ongeveer een anderhalve kilometer sla links in ter hoogte van de wegwijzer naar de club.

Vliegtuigen.

OO-EBU

Piper PA-28-161 Cadet

OO-VMY

Piper PA-28-161 Warrior III
alt

OO-VMC

Piper PA-28-161 Warrior III

OO-VMX

Piper PA-28-161 Warrior III


OO-VFR

Piper PA-28-181 Archer II

OO-ILS

Piper PA-28-181 Archer III

OO-VMA en OO-VMD

Evektor Sportstar

alt

OO-H63

B&F FK9 ELA

alt

alt

Vliegopleiding

Voor het behalen van de vergunning Privaat Piloot, PPL(A) of Recreatief Piloot (LAPL) , moet de kandidaat piloot voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: een geneeskundig attest, een Engelse test en het volgen van de theoretische en praktische opleiding.

 

 

Het geneeskundig attest

 

Het spreekt voor zich dat elke piloot medisch geschikt moet zijn. Het geneeskundig onderzoek bestaat uit een basisonderzoek en een uitgebreid onderzoek van neus-keel-oren, hart, longen, ogen en bloed. Een doorsnee fit persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Het dragen van een bril is in de meeste gevallen geen belemmering.

 

Er zijn meerdere erkende geneesheren (Authorised Medical Examinar, AME) of geneeskundige centra waar U terecht kan. Een aanvraagformulier voor een attest Klasse 2, nodig voor een PPL(A), en een lijst van adressen vindt u op de website van het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV). De geldigheid van het geneeskundig attest is afhankelijk van de leeftijd.

 

 

Engelse test

 

Elke piloot is verplicht zijn kennis van de Engelse taal te demonstreren in een specifieke test (ELPT). Een attest van operationele taalkennis Engels wordt behaalt bij het slagen van deze test bij een erkende school of instelling. Binnen de club worden deze testen op regelmatige tijdstippen georganiseerd.

De theoretische en praktische opleiding

Verdere details vind u op de website van onze vliegschool: www.ebul-ato.be


Verschil LAPL-PPL

LAPL of Light Aircraft Pilot Licence.

– minimum 100 u. theorie en 30 u. praktijk

– na het behalen van de licentie mag men onbezoldigd vliegen met éénmotorige vliegtuigen van maximum 2T en met maximum 3 passagiers.

PPL Private Pilot Licence

– minimum 100 u. theorie en 45 u. praktijk.

– na het behalen van de licentie mag men onbezoldigd met alle vliegtuigtypes vliegen, al zijn bijkomende opleidingen nodig voor meermotorige vliegtuigen, voor instrumentvliegen, en zo meer.

  Het is dus werkelijk de opstaplicentie voor verdere mogelijkheden, tot en met commercieel piloot en lijnpiloot.