MET THE VICTORS NAAR HET SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST 2011 (SIAF2011)

alt

Begin juli 2011 kregen The Victors een uitnodiging om deel te nemen aan het SIAF2011, Slovak International Air Fest 2011. Zonder lang te twijfelen gingen ze in op deze uitnodiging. The Victors zouden op 27 en 28 augustus 2011 hun allereerste internationale demo tonen aan het Slowaakse publiek op de luchtmachtbasis van Sliač (LZSL).

Ze gingen er heen met een lichtjes uitgebreid team, waaronder reporter Steven Taildeman.

alt

Continue reading “MET THE VICTORS NAAR HET SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST 2011 (SIAF2011)”

Statuten

Vliegclub Ursel   VZW

 

Urselseweg 183 A,    9910 Knesselare

Ondernemingsnummer    0419 464 721

 

STATUTEN

 

I – Naam, zetel, doel, duur

 

Art. 1.  De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam: Vliegclub Ursel, afgekort  “VCU”.

 

Art. 2.  De zetel van de vereniging is gevestigd in het arrondissement Gent,  Urselseweg 183A  te 9910 Knesselare.

 

Art. 3.  De verenging heeft tot doel de beoefening van alle activiteiten op luchtvaartgebied en al wat er mee verband houdt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

 

Art. 4.  De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht en kan te alle tijden ontbonden worden.

 

Art. 5. De vereniging is a-politiek en onthoudt zich van elke deelneming aan bewegingen, manifestaties of akties van om het even welke politieke tendens. Zij staat open voor iedereen ongezien zijn filosofische, ideologische of politieke overtuiging. Teneinde zijn doel te verwezelijken zal de vereniging actief kunnen deelnemen aan bewegingen, manifestaties of akties die voordeel verschaffen aan de Luchtvaart. De vereniging kan zich daarentegen verzetten tegen elke beweging, ook van politieke aard, die beperkingen wil opleggen aan de Luchtvaart.

 

 

II – Leden,  toetreding, ontslag, schorsing en uitsluiting

 

 

Art. 6  Het aantal leden is onbeperkt, doch het minimum is zes.

 

Art. 7  De vereniging telt werkende leden en niet-werkende leden (ereleden en steunende leden). Enkel de werkende leden bezitten de volheid van lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering.

 

Art. 8  Nieuwe  leden worden op voorstel van twee werkende leden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur, die over het al dan niet aanvaarden beslist op de eerstvolgende bestuursvergadering na ontvangst van de aanvraag, en dit zonder  haar  reden kenbaar te maken.

 

Art. 9  Aan elk lid staat het vrij uit de vereniging te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur, hetzij per brief hetzij via elektronische weg.

Elk lid dat het door hem verschuldigde lidgeld niet betaalt vóór 15 februari wordt van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden der stemmen uitgesproken worden.

Het ontslagnemend lid of het lid dat wordt uitgesloten alsmede de erfgenamen van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit en mogen geen overlegging van rekeningen, verzegeling of inventaris vorderen en niet de teruggaven eisen van de door hem betaalde bijdragen, behoudens gestelde waarborgen .

 

Art. 10  Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van bestuur en kan maximum 500 Euro bedragen.

 

Art. 11  De toetreding van een lid tot de vereniging houdt impliciet  kennisname, aanvaarding en eerbiediging van statuten en clubreglementen in.

 

Art. 12  De Raad van Bestuur kan bij gemotiveerde beslissing en na aanhoren van betrokkene overgaan tot de schorsing van een lid, indien daarvoor gewichtige redenen voorhanden zijn.

 

 

 

III – Bestuur, inrichting

 

Art. 13  De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar. Minstens één lid van de raad van bestuur maakt op regelmatige wijze gebruik van de vliegtuigen die eigendom zijn van de vereniging.

 

Art.  14  De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De raad van bestuur is elk jaar voor één derde uittredend. Na de stichting zal het eerste jaar één derde van de raad van bestuur door loting uittredend zijn. Het tweede jaar de helft van de raad van bestuur die nog niet uittredend geweest is, eveneens door loting. Het derde jaar de overige leden van de raad van bestuur die nog niet uittredend geweest zijn. De uittredende leden kunnen herkozen worden. Kandidaturen voor de nieuwe raad van bestuur moeten schriftelijke overgemaakt worden aan de raad van bestuur tussen 1 en 31 december. Kandidaturen die bij nazicht door de raad van bestuur voldoen aan de voorwaarden gesteld in het huishoudelijk reglement,  worden door de raad van bestuur voor 15 januari  bekend gemaakt aan de leden Het vrijwillig ontslag geschiedt door schriftelijke kennisgeving gericht aan de raad van bestuur. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen der  vereniging geen enkele persoonlijke verplichting aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitoefening van het mandaat dat zij verkregen hebben.

 

Art. 15  De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden:

 

1.       één voorzitter

2.       één secretaris

3.       één penningmeester

 

Art. 16  De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, doch minstens eenmaal per jaar om de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het toekomstig boekjaar voor te bereiden, zodat die daarna aan de goedkeuring van de algemene vergadering kunnen voorgelegd worden. De goedkeuring door deze laatste geldt als kwijting van het  beleid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur moet echter bijeengeroepen worden wanneer twee bestuurders erom verzoeken. In dit geval moet de vergadering gehouden worden binnen de maand nadat de schriftelijke aanvraag of het verzoek daartoe bij de voorzitter is

toegekomen. De oproeping wordt minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden en vermeldt de agenda. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn of vertegenwoordigd.  De vertegenwoordiging is uitsluitend schriftelijk en ieder lid kan slechts één niet aanwezig lid vertegenwoordigen. Wordt aan deze voorwaarden van aanwezigheid niet voldaan, dan is een nieuwe bijeenkomst nodig en beslist de nieuwe vergadering geldig, onafgezien van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

 

Art. 16bis  Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vooraleer de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vereniging één of meer verificateurs heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die verificateurs van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De in het eerste lid bedoelde bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Deze bestuurder is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vereniging ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van dit artikel, indien die beslissing of die verrichting aan hem een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vereniging. De vereniging kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of  had moeten zijn.”

De bepalingen vermeld in dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur  betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

 

Art. 17  De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van beschikking en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort.

De raad van bestuur is aldus bevoegd voor alle roerende en onroerende rechtshandelingen: verkopen en kopen, lenen en uitlenen; alle handels- en bankverrichtingen; hypotheek verlenen zelfs met beding van dadelijke uitwinning; hypotheek opheffen; kortom de vereninging op de meest uitgebreide wijze en in alle omstandigheden geldig verbinden.

Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zij, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, zonder dat dezen van enige bijzondere machtiging of beslissing moeten doen blijken.

Voor beperkte verrichtingen kan de raad van bestuur zich laten mandateren door één persoon. Diens identiteit, de aard van de betreffende verrichtingen en de duurtijd van het mandaat worden in de notulen van de raad van bestuur vermeld.

 

Art. 17bis.  Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd

 

 

IV – De Algemene Vergadering

 

Art. 18  De Algemene Vergadering is de souvereine macht der vereniging. Tot haar bevoegdheid behoren:

 

1.       De wijziging van de statuten;

2.       De benoeming en afzetting van bestuurders;

3.       De benoeming en afzetting van verificateurs en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

4.       De goedkeuring van de rekeningen en de begroting;

5.       De uitsluiting van de leden;

6.       De vrijwillige ontbinding van de vereniging;

7.       De kwijting aan de bestuurders en verificateurs;

8.       De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

9.       Alle beslissingen die de perken te buiten gaan van de bevoegdheid die door de wet of de statuten aan de raad van bestuur  toegekend worden.

 

Art. 19  De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid door de secretaris of de penningmeester. De secretaris van de raad van bestuur zal tevens als secretaris van de vergadering optreden. Wanneer de secretaris als voorzitter van de vergadering werd aangesteld zal een secretaris gekozen worden onder de andere aanwezige bestuurders.

Ieder werkend lid heeft één stem. Het kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen, doch geen enkel gemandateerd persoon mag naast zijn eigen stem meer dan een één afwezig lid vertegenwoordigen.

 

Art. 20  De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt vóór 31 maart gehouden en volgens de voorschriften van de wet.

De buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden op vraag van de voorzitter telkens als het belang van de vereniging het vereist. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden, hetzij door twee bestuurders, hetzij door tenminste één derde van de werkende leden.

Alle werkende leden worden hiertoe uitgenodigd met aanduiding van plaats, uur en agenda en dit minstens acht dagen vóór de algemene of buitengewone vergadering.

 

Art. 21  De beslissingen van de Algemene Vergadering, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd , zijn geldig onafgezien het aantal effectief aanwezige leden.

Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend. Wijzigingen der statuten, uitsluiting van leden en vrijwillige ontbinding van de vereniging, kunnen slechts worden genomen mits de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, en meerderheid welke hiervoor vereist zijn overeenkomstig de wetgeving op de V.Z.W.’s. Beslissingen van de Algemene Vergadering worden aan de leden bekendgemaakt door inschrijving in het register der verslagen dat op de zetel van de vereniging gehouden wordt en door publicatie in het ledenblad. Beslissingen omtrent de benoeming, ontslagneming en afzetting van mandatarissen worden tevens op de door de wet voorziene wijze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

V – Financieel beleid

 

Art. 22  Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december, datum waarop de rekeningen worden afgesloten.

 

VI – Ontbinding en vereffening

 

Art. 23  De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering of ambtshalve wanneer het aantal leden lager valt dan zes, mits in acht name van de beschikkingen voorzien door de wetgeving op de V.Z.W’s.

De Algemene Vergadering zal een of meerdere vereffenaars aanduiden.

 

Art. 24  Bij vrijwillige ontbinding zal het gebeurlijke nettoactief na vereffening van alle schulden en aanzuivering van de lasten der  vereniging, toegekend worden ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering aan een instelling of vereniging die zo nauwkeuring mogelijk de doelstelling van onderhavige vereniging benadert of desgevallend aan een erkend organisme of vereniging die zich met de zorg van  op geestelijk en/of lichamelijk gebied gestoorde personen bezig houdt.

 

Art. 25 Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de vigerende wetgeving op de V.Z.W.’s. In alle artikelen waar verwezen wordt naar een geslachtsvorm dient deze zowel mannelijk  als vrouwelijk gelezen te worden.

 

 

 

 

 

Wijziging Statuten zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22/02/2005 onder nummer 05029943

Clubreglement

Clubreglement Vliegclub Ursel v.z.w.

1. Voorwaarden om gebruik te maken van de clubtoestellen en infrastructuur

 

a. Beschikken over een geldige JAR-FCL vergunning piloot.

 

b. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap VCU & VCU-Pro, de deelname in omnium verzekering, vereiste waarborgen en alle onkosten voor de huur van loodsen of andere club-infrastructuur betaald hebben.

 

c. Correcte betaling van alle facturen. Bij niet-betaling binnen de 60 dagen na factuurdatum geldt een vliegverbod en vervallen alle reservaties.

 

d. Volledig op de hoogte zijn van de “Pilot Operating Handbook (POH)” en de handleidingen van alle aanwezige apparatuur in het toestel.

 

e. Geschikt bevonden zijn door een clubinstructeur om het gewenste type toestel te gebruiken. Elk nieuw lid moet door een clubinstructeur gelost worden alvorens een clubtoestel kan gereserveerd worden. Een schriftelijk bewijs moet in het “Pilot Logbook” te vinden zijn.

 

f. Een piloot die meer dan 90 dagen niet meer gevlogen heeft op een Piper P28A toestel, hetzij in hoedanigheid van boordcommandant, hetzij met een instructeur, of een piloot die een verkeerde beweging heeft uitgevoerd, is verplicht een checkvlucht met een clubinstructeur uit te voeren alvorens een clubtoestel opnieuw kan gehuurd worden.

 

g. Voor verplaatsingen naar het buitenland is de piloot verantwoordelijk voor al de douane- en immigratieformaliteiten. Tevens dient men voldoende verzekerd te zijn.

 

h. Iedere boete of borgsom ten gevolge van onregelmatigheden vallen ten laste van de piloot.

 

i. De piloot is verantwoordelijk voor het toestel dat hij huurt vanaf het ogenblik dat hij er bezit van neemt. Ongewone manoeuvres, een harde landing en vastgestelde schade aan een clubtoestel dienen steeds in het reisdagboek (kolom 11) en het trouble report opgenomen te worden. Wanneer de bemanning na landing een defect vaststelt mag geen enkele andere piloot dit vliegtuig nog gebruiken zonder voorafgaande proef en goedkeuring van een bevoegde persoon (clubinstructeur, verantwoordelijke onderhoud of een erkend onderhoudsatelier). Indien een herstelling op een vreemd vliegveld niet dadelijk kan worden uitgevoerd, zal de herstelling alsook het terugbrengen van het vliegtuig, uitgevoerd worden door VCU. Extra kosten zullen door de piloot-huurder, noch door zijn passagiers aan VCU aangerekend kunnen worden. Indien de onbruikbaarheid van een toestel niet haar oorzaak vindt in een fout van de piloot of zijn passagiers zullen enkel de tot op het ogenblik van het defect gevlogen uren verschuldigd blijven. De tot op het ogenblik van het defect gevlogen uren blijven verschuldigd. Elke andere handelswijze houdt enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de piloot-huurder in.

 

j. Indien het vliegtuig tijdens een verplaatsing wegens weersomstandigheden door de piloot moet worden achtergelaten, zal VCU het nodige doen om het toestel binnen de kortst mogelijke tijd te laten terugvliegen. De kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de piloot die het toestel heeft achtergelaten.

 

k. In geval van ongeval of noodlanding moet de piloot uiterlijk binnen de 24 uur een geschreven verslag bezorgen aan de Raad van Bestuur VCU. Hij moet tevens alle bevoegde instanties verwittigen.

 

2. Gebruiksnormen

 

a. Alvorens een vliegtuig te gebruiken is de piloot verplicht:

 

(1)       Een volledig nazicht van het toestel te doen ( preflight check volgens de POH ).

(2)       Benzine- en oliepeil na te zien.

(3)       De meteo en NOTAM te raadplegen voor iedere verplaatsing.

(4)       Met matige snelheid te taxiën, remmen zo weinig mogelijk te gebruiken en afstand te houden van alle hindernissen.

(5)       De motor rationeel op te warmen volgens de voorschriften van de constructeur.

(6)       Bij de run-up, een volledige cockpitcheck uit te voeren volgens de “POH”.

(7)       Het vliegtuig te gebruiken binnen de door de constructeur aangegeven normen (zie POH).

 

b. De piloot is verplicht om de tellerstand, de duur van de vlucht en zijn persoonlijk lidnummer duidelijk leesbaar in het logboek aan te brengen. Iedere vlucht moet door de gezagvoerder geparafeerd worden. Verschillen in tellerstanden dienen voor het starten gemeld aan de pleinoverste of een aanwezig bestuurslid.

 

c. De piloot moet, alvorens te vertrekken, er zich van vergewissen dat alle verplichte documenten aan boord zijn. Tevens dient men na te zien dat alle documenten geldig en niet vervallen zijn.

 

d. Iedere piloot dient de algemene regels van het luchtverkeer (AIP, luchtvaartwetboek, …) alsook de reglementen eigen aan de bezochte vliegvelden te kennen en te respecteren.

 

e. Na een vlucht is de piloot verplicht het vliegtuig in de daartoe aangewezen loods te stallen of op de voorziene plaats te parkeren. Na de laatste vlucht van een dag moet de piloot het vliegtuig met volle brandstoftanks in de aangeduide loods stallen. Bij niet-naleving zal iedere extra verplaatsing voor het tanken aangerekend worden.

 

f. Bij het tanken en stallen van toestellen gelden volgende principes:

 

(1)        Een draaiende motor is niet toegelaten ten zuiden van de gele lijn, tenzij om van de noordzijde naar het benzinestation te taxiën, en er worden geen vliegtuigen geparkeerd tussen de loodsen en de gele lijn.

 

(2)        Bij het buitenzetten van de toestellen uit loods 3 en 4 (er wordt verondersteld dat ze getankt zijn) worden ze:

 

(a)       ofwel geparkeerd ten noorden van de gele lijn met de staart over het gras

(b)       ofwel versleept tot ten noorden van de gele lijn vooraleer op te starten

 

(3)        Wanneer een vliegtuig moet getankt worden, komende van de noordzijde, mag het met draaiende motor tot aan het benzinestation getaxied worden. Bij het tanken volgt men de instructies weergegeven op het uithangbord.

 

(4)        Na het tanken wordt het vliegtuig:

 

(a)       ofwel in loods 3 of 4 binnengeduwd wanneer het niet meer vliegt

(b)       ofwel versleept tot ten noorden van de gele lijn om terug op te starten of te parkeren

 

(5)        Wanneer een toestel in loods 3 of 4 moet binnengezet worden zonder te tanken, dan kan het indien mogelijk doorrijden tot aan het benzinestation, alsof het zou moeten tanken, om vandaar dan binnengeduwd te worden.

 

3. Reservaties

 

a.  Het reserveren van vliegtuigen dient in samenspraak met de verantwoordelijke reservaties (A-Team) te gebeuren. Reservaties vervallen 15 minuten na het voorziene vertrekuur.

 

b.  Annuleren van reservaties dient zo snel mogelijk te gebeuren, ten laatste voor 10 uur op de dag van de reservatie zelf. VCU behoudt zich het recht voor een bedrag gelijk aan 50% van de gereserveerde tijd en dit met een minimum van 1 uur en een maximum van 4 uur aan te rekenen indien men zonder verwittiging de gereserveerde vlucht niet uitvoert tenzij een geldig en grondig excuus door de Raad van Bestuur wordt aanvaard.

 

c.  Clubtoestellen kunnen voor heel de dag afgehuurd worden mits aan een minimumvliegduur van 4 uren op zaterdag, zondag en feestdag, en 2 uren op vrijdag tijdens de zomermaanden, respectievelijk 2 uren  en 1 vlieguur in de wintermaanden, wordt voldaan. Indien aan dit minimum niet voldaan wordt, zal het verschil via een extra factuur aangerekend worden. De zomerperiode loopt van 01-04 t/m 30-09. Elke aanvraag dient te gebeuren per formulier annex 1.

 

d.  Piloten die na 20 uur wensen te landen dienen de pleinoverste daarvan te informeren. Bij internationale vluchten dient een kopie van het vliegplan te worden overgemaakt aan de dienstdoende pleinoverste.

 

4. Verzekering – Verantwoordelijkheid

 

a.  Piloten die oordelen dat de door de polissen gedekte bedragen onvoldoende zijn, kunnen een bijverzekering nemen, hetzij bij de verzekeraar van VCU & VCU-Pro, hetzij bij een verzekeraar van hun keuze. Vliegclub Ursel en Vliegclub Ursel Pro kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die de verzekerde bedragen zou overtreffen.

 

b.  De piloot is verantwoordelijk voor opzettelijk aangerichte schade die hij door zijn eigen daad of nalatigheid aan het door hem in gebruik genomen vliegtuig veroorzaakt. De daaruit voortvloeiende schade en/of verlies ten nadele van VCU en VCU-pro is volledig ten laste van de piloot.

 

5. Algemene huurvoorwaarden

 

a.  De waarborg kan nooit gelden als vereffening voor alle gefactureerde kosten.

 

b.  De duur van de vlucht wordt berekend volgens de urenteller. De totale vluchtduur zal altijd gefactureerd worden aan de naam en lidnr vermeld in kolom 13.

 

c.  Landingsgelden, parking- en stallingkosten zijn steeds ten laste van de piloot.

 

d.  Benzine en olie aangekocht op vreemde vliegvelden zal mits voorlegging van een onkostennota door VCU worden terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag zal nooit hoger zijn dan de op de datum van rekening geldende clubtarieven.

 

e.  Onderverhuringen van clubvliegtuigen aan derden zijn verboden. Verhuring aan derden van privé-vliegtuigen zonder dat de eigenaar aan boord is, is verboden. Uitzonderingen kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur

 

6. Beperkingen militair domein

 

Conform de aan V.C.U. verleende concessie dienen alle leden de volgende regels strikt na te leven. Elke overtreding kan aanleiding geven tot onmiddellijke intrekking van de toegang tot het militaire domein en verwijdering uit de club.

 

a.  Het militaire domein is enkel toegankelijk voor leden van V.C.U. op vrijdagnamiddag vanaf 14h00, tijdens het weekend en op officiële feestdagen.

 

b.  In principe kan er gevlogen worden (mits aanwezigheid van een pleinoverste) vanaf 8h00 s’morgens tot sunset +30’ tijdens het weekend en op officiële feestdagen. Op vrijdagnamiddag kan er gevlogen worden vanaf 14h00. Vertrekkende vluchten zijn toegestaan tot 20h00. Er mag geland worden tot aan sunset + 30’. Teneinde landingen op een gesloten vliegveld te vermijden wordt gevraagd dat piloten die plannen na 20h00 te landen de dienstdoende pleinoverste hiervan op de hoogte te brengen.

 

c.  Het aantal opstijgingen vanuit EBUL is beperkt tot 20 beurten/uur volgens de verdeelsleutel 14 VCU / 6 ACB. Alvorens te vertrekken dient de piloot zich in te schrijven in het “logboek opstijgingen”. Wanneer een uur is volgeboekt dient te worden gewacht tot het volgende uur.