Clubreglement

Clubreglement Vliegclub Ursel v.z.w.

1. Voorwaarden om gebruik te maken van de clubtoestellen en infrastructuur

 

a. Beschikken over een geldige JAR-FCL vergunning piloot.

 

b. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap VCU & VCU-Pro, de deelname in omnium verzekering, vereiste waarborgen en alle onkosten voor de huur van loodsen of andere club-infrastructuur betaald hebben.

 

c. Correcte betaling van alle facturen. Bij niet-betaling binnen de 60 dagen na factuurdatum geldt een vliegverbod en vervallen alle reservaties.

 

d. Volledig op de hoogte zijn van de “Pilot Operating Handbook (POH)” en de handleidingen van alle aanwezige apparatuur in het toestel.

 

e. Geschikt bevonden zijn door een clubinstructeur om het gewenste type toestel te gebruiken. Elk nieuw lid moet door een clubinstructeur gelost worden alvorens een clubtoestel kan gereserveerd worden. Een schriftelijk bewijs moet in het “Pilot Logbook” te vinden zijn.

 

f. Een piloot die meer dan 90 dagen niet meer gevlogen heeft op een Piper P28A toestel, hetzij in hoedanigheid van boordcommandant, hetzij met een instructeur, of een piloot die een verkeerde beweging heeft uitgevoerd, is verplicht een checkvlucht met een clubinstructeur uit te voeren alvorens een clubtoestel opnieuw kan gehuurd worden.

 

g. Voor verplaatsingen naar het buitenland is de piloot verantwoordelijk voor al de douane- en immigratieformaliteiten. Tevens dient men voldoende verzekerd te zijn.

 

h. Iedere boete of borgsom ten gevolge van onregelmatigheden vallen ten laste van de piloot.

 

i. De piloot is verantwoordelijk voor het toestel dat hij huurt vanaf het ogenblik dat hij er bezit van neemt. Ongewone manoeuvres, een harde landing en vastgestelde schade aan een clubtoestel dienen steeds in het reisdagboek (kolom 11) en het trouble report opgenomen te worden. Wanneer de bemanning na landing een defect vaststelt mag geen enkele andere piloot dit vliegtuig nog gebruiken zonder voorafgaande proef en goedkeuring van een bevoegde persoon (clubinstructeur, verantwoordelijke onderhoud of een erkend onderhoudsatelier). Indien een herstelling op een vreemd vliegveld niet dadelijk kan worden uitgevoerd, zal de herstelling alsook het terugbrengen van het vliegtuig, uitgevoerd worden door VCU. Extra kosten zullen door de piloot-huurder, noch door zijn passagiers aan VCU aangerekend kunnen worden. Indien de onbruikbaarheid van een toestel niet haar oorzaak vindt in een fout van de piloot of zijn passagiers zullen enkel de tot op het ogenblik van het defect gevlogen uren verschuldigd blijven. De tot op het ogenblik van het defect gevlogen uren blijven verschuldigd. Elke andere handelswijze houdt enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de piloot-huurder in.

 

j. Indien het vliegtuig tijdens een verplaatsing wegens weersomstandigheden door de piloot moet worden achtergelaten, zal VCU het nodige doen om het toestel binnen de kortst mogelijke tijd te laten terugvliegen. De kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de piloot die het toestel heeft achtergelaten.

 

k. In geval van ongeval of noodlanding moet de piloot uiterlijk binnen de 24 uur een geschreven verslag bezorgen aan de Raad van Bestuur VCU. Hij moet tevens alle bevoegde instanties verwittigen.

 

2. Gebruiksnormen

 

a. Alvorens een vliegtuig te gebruiken is de piloot verplicht:

 

(1)       Een volledig nazicht van het toestel te doen ( preflight check volgens de POH ).

(2)       Benzine- en oliepeil na te zien.

(3)       De meteo en NOTAM te raadplegen voor iedere verplaatsing.

(4)       Met matige snelheid te taxiën, remmen zo weinig mogelijk te gebruiken en afstand te houden van alle hindernissen.

(5)       De motor rationeel op te warmen volgens de voorschriften van de constructeur.

(6)       Bij de run-up, een volledige cockpitcheck uit te voeren volgens de “POH”.

(7)       Het vliegtuig te gebruiken binnen de door de constructeur aangegeven normen (zie POH).

 

b. De piloot is verplicht om de tellerstand, de duur van de vlucht en zijn persoonlijk lidnummer duidelijk leesbaar in het logboek aan te brengen. Iedere vlucht moet door de gezagvoerder geparafeerd worden. Verschillen in tellerstanden dienen voor het starten gemeld aan de pleinoverste of een aanwezig bestuurslid.

 

c. De piloot moet, alvorens te vertrekken, er zich van vergewissen dat alle verplichte documenten aan boord zijn. Tevens dient men na te zien dat alle documenten geldig en niet vervallen zijn.

 

d. Iedere piloot dient de algemene regels van het luchtverkeer (AIP, luchtvaartwetboek, …) alsook de reglementen eigen aan de bezochte vliegvelden te kennen en te respecteren.

 

e. Na een vlucht is de piloot verplicht het vliegtuig in de daartoe aangewezen loods te stallen of op de voorziene plaats te parkeren. Na de laatste vlucht van een dag moet de piloot het vliegtuig met volle brandstoftanks in de aangeduide loods stallen. Bij niet-naleving zal iedere extra verplaatsing voor het tanken aangerekend worden.

 

f. Bij het tanken en stallen van toestellen gelden volgende principes:

 

(1)        Een draaiende motor is niet toegelaten ten zuiden van de gele lijn, tenzij om van de noordzijde naar het benzinestation te taxiën, en er worden geen vliegtuigen geparkeerd tussen de loodsen en de gele lijn.

 

(2)        Bij het buitenzetten van de toestellen uit loods 3 en 4 (er wordt verondersteld dat ze getankt zijn) worden ze:

 

(a)       ofwel geparkeerd ten noorden van de gele lijn met de staart over het gras

(b)       ofwel versleept tot ten noorden van de gele lijn vooraleer op te starten

 

(3)        Wanneer een vliegtuig moet getankt worden, komende van de noordzijde, mag het met draaiende motor tot aan het benzinestation getaxied worden. Bij het tanken volgt men de instructies weergegeven op het uithangbord.

 

(4)        Na het tanken wordt het vliegtuig:

 

(a)       ofwel in loods 3 of 4 binnengeduwd wanneer het niet meer vliegt

(b)       ofwel versleept tot ten noorden van de gele lijn om terug op te starten of te parkeren

 

(5)        Wanneer een toestel in loods 3 of 4 moet binnengezet worden zonder te tanken, dan kan het indien mogelijk doorrijden tot aan het benzinestation, alsof het zou moeten tanken, om vandaar dan binnengeduwd te worden.

 

3. Reservaties

 

a.  Het reserveren van vliegtuigen dient in samenspraak met de verantwoordelijke reservaties (A-Team) te gebeuren. Reservaties vervallen 15 minuten na het voorziene vertrekuur.

 

b.  Annuleren van reservaties dient zo snel mogelijk te gebeuren, ten laatste voor 10 uur op de dag van de reservatie zelf. VCU behoudt zich het recht voor een bedrag gelijk aan 50% van de gereserveerde tijd en dit met een minimum van 1 uur en een maximum van 4 uur aan te rekenen indien men zonder verwittiging de gereserveerde vlucht niet uitvoert tenzij een geldig en grondig excuus door de Raad van Bestuur wordt aanvaard.

 

c.  Clubtoestellen kunnen voor heel de dag afgehuurd worden mits aan een minimumvliegduur van 4 uren op zaterdag, zondag en feestdag, en 2 uren op vrijdag tijdens de zomermaanden, respectievelijk 2 uren  en 1 vlieguur in de wintermaanden, wordt voldaan. Indien aan dit minimum niet voldaan wordt, zal het verschil via een extra factuur aangerekend worden. De zomerperiode loopt van 01-04 t/m 30-09. Elke aanvraag dient te gebeuren per formulier annex 1.

 

d.  Piloten die na 20 uur wensen te landen dienen de pleinoverste daarvan te informeren. Bij internationale vluchten dient een kopie van het vliegplan te worden overgemaakt aan de dienstdoende pleinoverste.

 

4. Verzekering – Verantwoordelijkheid

 

a.  Piloten die oordelen dat de door de polissen gedekte bedragen onvoldoende zijn, kunnen een bijverzekering nemen, hetzij bij de verzekeraar van VCU & VCU-Pro, hetzij bij een verzekeraar van hun keuze. Vliegclub Ursel en Vliegclub Ursel Pro kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die de verzekerde bedragen zou overtreffen.

 

b.  De piloot is verantwoordelijk voor opzettelijk aangerichte schade die hij door zijn eigen daad of nalatigheid aan het door hem in gebruik genomen vliegtuig veroorzaakt. De daaruit voortvloeiende schade en/of verlies ten nadele van VCU en VCU-pro is volledig ten laste van de piloot.

 

5. Algemene huurvoorwaarden

 

a.  De waarborg kan nooit gelden als vereffening voor alle gefactureerde kosten.

 

b.  De duur van de vlucht wordt berekend volgens de urenteller. De totale vluchtduur zal altijd gefactureerd worden aan de naam en lidnr vermeld in kolom 13.

 

c.  Landingsgelden, parking- en stallingkosten zijn steeds ten laste van de piloot.

 

d.  Benzine en olie aangekocht op vreemde vliegvelden zal mits voorlegging van een onkostennota door VCU worden terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag zal nooit hoger zijn dan de op de datum van rekening geldende clubtarieven.

 

e.  Onderverhuringen van clubvliegtuigen aan derden zijn verboden. Verhuring aan derden van privé-vliegtuigen zonder dat de eigenaar aan boord is, is verboden. Uitzonderingen kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur

 

6. Beperkingen militair domein

 

Conform de aan V.C.U. verleende concessie dienen alle leden de volgende regels strikt na te leven. Elke overtreding kan aanleiding geven tot onmiddellijke intrekking van de toegang tot het militaire domein en verwijdering uit de club.

 

a.  Het militaire domein is enkel toegankelijk voor leden van V.C.U. op vrijdagnamiddag vanaf 14h00, tijdens het weekend en op officiële feestdagen.

 

b.  In principe kan er gevlogen worden (mits aanwezigheid van een pleinoverste) vanaf 8h00 s’morgens tot sunset +30’ tijdens het weekend en op officiële feestdagen. Op vrijdagnamiddag kan er gevlogen worden vanaf 14h00. Vertrekkende vluchten zijn toegestaan tot 20h00. Er mag geland worden tot aan sunset + 30’. Teneinde landingen op een gesloten vliegveld te vermijden wordt gevraagd dat piloten die plannen na 20h00 te landen de dienstdoende pleinoverste hiervan op de hoogte te brengen.

 

c.  Het aantal opstijgingen vanuit EBUL is beperkt tot 20 beurten/uur volgens de verdeelsleutel 14 VCU / 6 ACB. Alvorens te vertrekken dient de piloot zich in te schrijven in het “logboek opstijgingen”. Wanneer een uur is volgeboekt dient te worden gewacht tot het volgende uur.

 

 

 

2 thoughts on “Clubreglement

 1. Jean-Pierre Nicoli says:

  Beste,
  Gelieve het clubreglement VCU te willen aanpassen, zijnde
  3 Reservatie,
  punt A,
  te verwijderen (A. Champion)
  Mvg
  JP

  Beantwoorden

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.