Statuten

Vliegclub Ursel   VZW

 

Urselseweg 183 A,    9910 Knesselare

Ondernemingsnummer    0419 464 721

 

STATUTEN

 

I – Naam, zetel, doel, duur

 

Art. 1.  De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam: Vliegclub Ursel, afgekort  “VCU”.

 

Art. 2.  De zetel van de vereniging is gevestigd in het arrondissement Gent,  Urselseweg 183A  te 9910 Knesselare.

 

Art. 3.  De verenging heeft tot doel de beoefening van alle activiteiten op luchtvaartgebied en al wat er mee verband houdt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

 

Art. 4.  De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht en kan te alle tijden ontbonden worden.

 

Art. 5. De vereniging is a-politiek en onthoudt zich van elke deelneming aan bewegingen, manifestaties of akties van om het even welke politieke tendens. Zij staat open voor iedereen ongezien zijn filosofische, ideologische of politieke overtuiging. Teneinde zijn doel te verwezelijken zal de vereniging actief kunnen deelnemen aan bewegingen, manifestaties of akties die voordeel verschaffen aan de Luchtvaart. De vereniging kan zich daarentegen verzetten tegen elke beweging, ook van politieke aard, die beperkingen wil opleggen aan de Luchtvaart.

 

 

II – Leden,  toetreding, ontslag, schorsing en uitsluiting

 

 

Art. 6  Het aantal leden is onbeperkt, doch het minimum is zes.

 

Art. 7  De vereniging telt werkende leden en niet-werkende leden (ereleden en steunende leden). Enkel de werkende leden bezitten de volheid van lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering.

 

Art. 8  Nieuwe  leden worden op voorstel van twee werkende leden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur, die over het al dan niet aanvaarden beslist op de eerstvolgende bestuursvergadering na ontvangst van de aanvraag, en dit zonder  haar  reden kenbaar te maken.

 

Art. 9  Aan elk lid staat het vrij uit de vereniging te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur, hetzij per brief hetzij via elektronische weg.

Elk lid dat het door hem verschuldigde lidgeld niet betaalt vóór 15 februari wordt van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden der stemmen uitgesproken worden.

Het ontslagnemend lid of het lid dat wordt uitgesloten alsmede de erfgenamen van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit en mogen geen overlegging van rekeningen, verzegeling of inventaris vorderen en niet de teruggaven eisen van de door hem betaalde bijdragen, behoudens gestelde waarborgen .

 

Art. 10  Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van bestuur en kan maximum 500 Euro bedragen.

 

Art. 11  De toetreding van een lid tot de vereniging houdt impliciet  kennisname, aanvaarding en eerbiediging van statuten en clubreglementen in.

 

Art. 12  De Raad van Bestuur kan bij gemotiveerde beslissing en na aanhoren van betrokkene overgaan tot de schorsing van een lid, indien daarvoor gewichtige redenen voorhanden zijn.

 

 

 

III – Bestuur, inrichting

 

Art. 13  De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar. Minstens één lid van de raad van bestuur maakt op regelmatige wijze gebruik van de vliegtuigen die eigendom zijn van de vereniging.

 

Art.  14  De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De raad van bestuur is elk jaar voor één derde uittredend. Na de stichting zal het eerste jaar één derde van de raad van bestuur door loting uittredend zijn. Het tweede jaar de helft van de raad van bestuur die nog niet uittredend geweest is, eveneens door loting. Het derde jaar de overige leden van de raad van bestuur die nog niet uittredend geweest zijn. De uittredende leden kunnen herkozen worden. Kandidaturen voor de nieuwe raad van bestuur moeten schriftelijke overgemaakt worden aan de raad van bestuur tussen 1 en 31 december. Kandidaturen die bij nazicht door de raad van bestuur voldoen aan de voorwaarden gesteld in het huishoudelijk reglement,  worden door de raad van bestuur voor 15 januari  bekend gemaakt aan de leden Het vrijwillig ontslag geschiedt door schriftelijke kennisgeving gericht aan de raad van bestuur. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen der  vereniging geen enkele persoonlijke verplichting aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitoefening van het mandaat dat zij verkregen hebben.

 

Art. 15  De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden:

 

1.       één voorzitter

2.       één secretaris

3.       één penningmeester

 

Art. 16  De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, doch minstens eenmaal per jaar om de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het toekomstig boekjaar voor te bereiden, zodat die daarna aan de goedkeuring van de algemene vergadering kunnen voorgelegd worden. De goedkeuring door deze laatste geldt als kwijting van het  beleid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur moet echter bijeengeroepen worden wanneer twee bestuurders erom verzoeken. In dit geval moet de vergadering gehouden worden binnen de maand nadat de schriftelijke aanvraag of het verzoek daartoe bij de voorzitter is

toegekomen. De oproeping wordt minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden en vermeldt de agenda. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn of vertegenwoordigd.  De vertegenwoordiging is uitsluitend schriftelijk en ieder lid kan slechts één niet aanwezig lid vertegenwoordigen. Wordt aan deze voorwaarden van aanwezigheid niet voldaan, dan is een nieuwe bijeenkomst nodig en beslist de nieuwe vergadering geldig, onafgezien van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

 

Art. 16bis  Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vooraleer de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vereniging één of meer verificateurs heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die verificateurs van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De in het eerste lid bedoelde bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Deze bestuurder is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vereniging ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van dit artikel, indien die beslissing of die verrichting aan hem een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vereniging. De vereniging kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of  had moeten zijn.”

De bepalingen vermeld in dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur  betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

 

Art. 17  De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van beschikking en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort.

De raad van bestuur is aldus bevoegd voor alle roerende en onroerende rechtshandelingen: verkopen en kopen, lenen en uitlenen; alle handels- en bankverrichtingen; hypotheek verlenen zelfs met beding van dadelijke uitwinning; hypotheek opheffen; kortom de vereninging op de meest uitgebreide wijze en in alle omstandigheden geldig verbinden.

Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zij, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, zonder dat dezen van enige bijzondere machtiging of beslissing moeten doen blijken.

Voor beperkte verrichtingen kan de raad van bestuur zich laten mandateren door één persoon. Diens identiteit, de aard van de betreffende verrichtingen en de duurtijd van het mandaat worden in de notulen van de raad van bestuur vermeld.

 

Art. 17bis.  Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd

 

 

IV – De Algemene Vergadering

 

Art. 18  De Algemene Vergadering is de souvereine macht der vereniging. Tot haar bevoegdheid behoren:

 

1.       De wijziging van de statuten;

2.       De benoeming en afzetting van bestuurders;

3.       De benoeming en afzetting van verificateurs en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

4.       De goedkeuring van de rekeningen en de begroting;

5.       De uitsluiting van de leden;

6.       De vrijwillige ontbinding van de vereniging;

7.       De kwijting aan de bestuurders en verificateurs;

8.       De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

9.       Alle beslissingen die de perken te buiten gaan van de bevoegdheid die door de wet of de statuten aan de raad van bestuur  toegekend worden.

 

Art. 19  De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid door de secretaris of de penningmeester. De secretaris van de raad van bestuur zal tevens als secretaris van de vergadering optreden. Wanneer de secretaris als voorzitter van de vergadering werd aangesteld zal een secretaris gekozen worden onder de andere aanwezige bestuurders.

Ieder werkend lid heeft één stem. Het kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen, doch geen enkel gemandateerd persoon mag naast zijn eigen stem meer dan een één afwezig lid vertegenwoordigen.

 

Art. 20  De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt vóór 31 maart gehouden en volgens de voorschriften van de wet.

De buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden op vraag van de voorzitter telkens als het belang van de vereniging het vereist. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden, hetzij door twee bestuurders, hetzij door tenminste één derde van de werkende leden.

Alle werkende leden worden hiertoe uitgenodigd met aanduiding van plaats, uur en agenda en dit minstens acht dagen vóór de algemene of buitengewone vergadering.

 

Art. 21  De beslissingen van de Algemene Vergadering, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd , zijn geldig onafgezien het aantal effectief aanwezige leden.

Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend. Wijzigingen der statuten, uitsluiting van leden en vrijwillige ontbinding van de vereniging, kunnen slechts worden genomen mits de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, en meerderheid welke hiervoor vereist zijn overeenkomstig de wetgeving op de V.Z.W.’s. Beslissingen van de Algemene Vergadering worden aan de leden bekendgemaakt door inschrijving in het register der verslagen dat op de zetel van de vereniging gehouden wordt en door publicatie in het ledenblad. Beslissingen omtrent de benoeming, ontslagneming en afzetting van mandatarissen worden tevens op de door de wet voorziene wijze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

V – Financieel beleid

 

Art. 22  Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december, datum waarop de rekeningen worden afgesloten.

 

VI – Ontbinding en vereffening

 

Art. 23  De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering of ambtshalve wanneer het aantal leden lager valt dan zes, mits in acht name van de beschikkingen voorzien door de wetgeving op de V.Z.W’s.

De Algemene Vergadering zal een of meerdere vereffenaars aanduiden.

 

Art. 24  Bij vrijwillige ontbinding zal het gebeurlijke nettoactief na vereffening van alle schulden en aanzuivering van de lasten der  vereniging, toegekend worden ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering aan een instelling of vereniging die zo nauwkeuring mogelijk de doelstelling van onderhavige vereniging benadert of desgevallend aan een erkend organisme of vereniging die zich met de zorg van  op geestelijk en/of lichamelijk gebied gestoorde personen bezig houdt.

 

Art. 25 Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de vigerende wetgeving op de V.Z.W.’s. In alle artikelen waar verwezen wordt naar een geslachtsvorm dient deze zowel mannelijk  als vrouwelijk gelezen te worden.

 

 

 

 

 

Wijziging Statuten zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22/02/2005 onder nummer 05029943

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.