Jongeren van Ideefiks op bezoek

Dit jaar brachten jongeren van de vakantieorganisatie Ideefiks vijf maal een bezoek aan onze vliegclub. Als afsluiter van een week in het thema ‘hoog en droog’ kregen ze een snelcursus vliegen voorgeschoteld. Van aerodynamica en besturingselementen over de vluchtvoorbereiding naar het zware werk: het buitentrekken van de vliegtuigen, de external, controle van alle instrumenten tot een (denkbeeldige) vlucht tot aan de kust en terug. De landingen waren zonder uitzondering boterzacht!

14/07/2006

18/08/2006

Willy, Pablo, Philippe, Daniël, Roland H., Anne-Marie, Tim, Jacky, Lode, Marijke, Tom en Wouter
BEDANKT !!

Clubexcursie Trier

Een clubexcursie organiseren is een ondankbare taak.  Dat kon Frankie ondervinden toen hij de weersvoorspelling voor 27 mei te horen kreeg.  Zelfs met onze buik over de grond zouden we met het voorspelde plafond de bestemming nooit kunnen bereiken!  Op 10 juni hadden we meer succes: ideaal vliegweer.  Geen wolkje aan de lucht, een eindeloze zichtbaarheid en wind die de heenvlucht iets verlengde, maar ons in sneltempo terug thuis bracht.

Continue reading “Clubexcursie Trier”

Big Flight Kroatie 2005

Image
Image Belofte is schuld. In een vorig nummer van UA beloofde ik u een meer uitgebreid relaas te brengen over onze vlucht naar Kroatië. U zult zien het is opgevat om ook meer belangstelling te wekken bij onze jonge piloten, die met hun instructeur interessante vluchten kunnen ondernemen tijdens hun opleiding. Voor de meer gevorderden is het misschien ook een aansporen om hun grenzen te verleggen, samen met een instructeur.

 

Continue reading “Big Flight Kroatie 2005”

Algemene Voorwaarden

Eigendom: Deze website is eigendom van Vliegclub Ursel vzw. zetel : Urselseweg 183A, B-9910 Knesselare

Intellectuele eigendomsrechten :
Vliegclub Ursel verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.
Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde informatie, eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.
Handelsmerken.
Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.
Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Vliegclub Ursel zijn:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Vliegclub Ursel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.
Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre Vliegclub Ursel hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.
Vliegclub Ursel respecteert uw privacy:
Vliegclub Ursel hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Vliegclub Ursel op volgend e-mailadres: info@ebul.be Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Vliegclub Ursel om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern gebruik. Men verstaat onder “intern gebruik” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Vliegclub Ursel zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Ieder geschil met betrekking tot de site van Vliegclub Ursel valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Vliegclub Ursel gevestigd is, bevoegd.